Vedtekter

§ 1.      NAVN OG ORGANISASJON


Foreningens navn er Flekkefjord Motorbåtklubb og initialene er F:M:K: Klubben er selvstendig organisasjon med medlemmer fra Flekkefjord og omegn.


§ 2.      FORMÅL


Flekkefjord Motorbåtklubbs formål er å legge forholdene til rette for et rikt og harmonisk friluftsliv på sjøen. F.M.K. skal søke å fremme en sunn og kontrollert båtsport, følge utviklingen på områder som har interesse for medlemmene og foreta nødvendige disposisjoner for å ivareta enhver oppgave som kan være til gagn for klubben.


§ 3.      F.M.K`s LEDELSE


F.M.K. ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret har følgende sammensetning: Formann, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Varamenn kan innkalles til styremøter, men har stemmerett bare når styret ikke er fulltallig.

Styret har F.M.K.`s administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger og ivaretar klubbens økonomi.

Styret innkaller medlemmene til årsmøte og andre medlemsmøter eller arrangementer. Innkalling skjer ved annonse i lokalavisen eller skriftlig melding til medlemmene. Møtene ledes av formannen. I formannens fravær, velger styret møteleder. Komiteer til eventuelle arrangementer og andre oppdrag utnevnes av styret.


§ 4.      ÅRSMØTET


F.M.K.`s øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet , må være styret i hende senest en uke før møtet. Slike saker skal være styrebehandlet før årsmøtet.


Årsmøtets dagsorden:   1. Årsmelding


                                    2. Regnskap


                                    3. Forslag til behandling


                                    4. Medlemskontingent og båtstøleie


                                    5. Valg


Formannen velges ved særskilt valg for 1. år.


Sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for 2 år, slik at det alltid blir 2 gjensittende medlemmer i styret.


Til styret velges 2 varamenn for 1. år.


Ved valg av formann skal det foretas prøvevotering dersom det er mer enn 2 kandidater. Det endelige valg skal være mellom de 2 kandidatene som får flest stemmer ved prøvevoteringen.


Revisor velges for 1 år.


Valgkomite på 3 medlemmer velges for 1 år.


Havnesjefene velges for 2 år.


Årsmøtet er lovlig beslutningsdyktig når innkalling av medlemmene er gjort etter F.M.K.`s vedtekter. Valg av tillitsmenn og andre vedtak i årsmøtet ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.


Stemmerett i årsmøtet har personlig frammøtte medlemmer som har betalt siste års medlemskontingent.


§ 5.      EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE


Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det påkrevd eller når minst 1/6 av medlemmene sender skriftlig anmodning til styret. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. Avstemming og vedtak foregår etter samme retningslinjer som i det ordinære årsmøtet.


§ 6.      MEDLEMSKAP


Motorbåteiere eller andre som ønsker å bli medlemmer av F.M.K., må melde dette til styret som avgjør innmeldingen.Utmelding av klubben bør skje skriftlig til styret innen årsskiftet.


Medlemmer som virker til skade for klubben og ikke oppfyller F.M.K.`s vedtekter, kan styret etter gitt varsel ekskludere fra F.M.K.§ 7.      ÆRESMEDLEMMER


Etter forslag fra styret, kan medlemmer eller andre som har gjort klubben spesielle tjenester, utnevnes av årsmøtet til æresmedlemmer.

 


§ 8.      F.M.K.`s STANDARD


Klubbens merke er trekantet vimpel. Fargen er blå med hvitt midtfelt påført klubbens initialer F.M.K. i rødt. Når klubbens fartøyer opptrer samlet og offisiellt, må bare norsk flagg og klubbens standard og merke føres på fartøyet.


 

§ 9.      VEDTEKTSENDRINGER


Endringer av klubbens vedtekter kan bare foretas av F.M.K.`s ordinære årsmøte. Forslag til endringer må være styret i hende innen 1. mars. Vedtektsendringer må ha minst 2/3 flertall i årsmøtet.


 

§ 10.    OPPLØSNING AV FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB


Oppløsning av F.M.K. kan bare skje i lovlig innkalt årsmøte. Vedtaket krever 2/3 flertall av F.M.K.`s totale medlemstall. Stemmegivingen kan i dette tilfellet skje  ved personlig frammøte eller pr. brev. Eventuell kapital og eiendommer som måtte forefinnes ved klubbens oppløsning, disponeres av årsmøtet etter innstilling fra det fungerende styret.