2015


FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 28. APRIL 2015 KL. 1900.Sted:Klubblokalet, Fagerhavn

Til stede:5 styremedlemmer + 14 medlemmer

Møteleder:Formann Jan Erik MidbøeIflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Jan Erik åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 19 personer tilstede.

Innkallingen ble deretter godkjent. 


Tor H. Nicolaisen ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Forslag til behandling

4.Medlemskontingent, båtstøleie og kranleie.

5.Valg

6.Eventuellt 


Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2014 ble opplest av sekretær, Kommentert at det burde skilles mellom solgte båtplasser og båtplasser i arv. Rettes av sekretær. Deretter ble årsmelding enstemmig godkjent.

.   


Pkt. 2:  Regnskapet for 2013 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.


Pkt. 3:  Det var på forhånd innkommet 2 forslag til behandling.


1. Leif Sørensen:

Gikk inn på FMK sine nettsider å leste meg opp på vedtekter, Årsmeldinger og  Årsmøter å ble litt overrasket over vedtatte prisstigninger. Eksempel jeg bruker er Austavika 1 da det var her jeg fikk tilbud om stø: I 2010 kostet støa kr:105000,- frem til Årsmøte den 29.04.10. I 2010 etter Årsmøte 29.04 ble prisene oppjustert med 25% til kr:131500,¬ I 2011 ble ikke prisene justert. I 2012 ble prisene justert etter Årsmøte 26.04 med ca 160% fra kr:131500,¬ til  kr:340000,¬ Så fra 29.04.10 til 26.04.12 steg prisen fra kr:105000,¬ til kr:340000,¬ noe som er en  prisøkning på 224% på 2 år. Lurer litt på lovligheten av disse prisjusteringene og hvor mange av Årsmøtet og  styret sine medlemmer som selv har stø og dermed vedtar prisstiging som er økonomisk gunstig for seg selv hvis en vurderer å  selge. Det er også økonomisk ugunstig for de som har stått på støsøkerliste i 15¬20år å  forventa å få ei stø til en grei pris.


Styrets svar og forslag til årsmøtet: For ca. 10 år siden bestemte årsmøtet at vi skulle gå vekk fra index regulering av  støpriser. Det ble da bestemt å bruke kronejustering for å, på sikt, kunne få opp  prisene og derved få en økning i omsetningshastigheten. Dette har gitt resultater, og  antall omsatte støer har økt betraktelig, selv om prisene fortsatt ligger godt under  markedspris.


Litt diskusjon for å belyse fortiden, Deretter ble styrets forslag godkjent.


2.John Nilsen:

Hei, FMK har i de siste par årene jobbet med  Reguleringsplanen for Tjørsvågstrand sammen med kommunen og det er også opplyst om at FMK også bidrar med  midler. Jeg har lest i Agder som antyder at FMK bidrag er i størrelsesorden 10 mill til  opprenskning av fjordbunn og deponi i Tjørsvågstrand og ønsker noen avklaringer i  denne forbindelse: 1. Vennligst redegjør grundig for medlemmene hva dette innebærer for FMK og for  oss medlemmer. 2. Hvilke forpliktelser påhviler FMK som klubb og hva påhviler det enkelte medlem? 3. Hvor kommer pengene fra ¬ lån, støsalg eller hva? 4. Er det dannet eget selskap med ansvar for bygging og drift av nytt båtanlegg i  Tjørsvågstrand? Ser med spenning fram til fyllesgjørende svar som evnt. kan trigge flere spørsmål!


Styrets svar og forslag til årsmøtet:

Prosjektet blir belastet som ved bygging av alle andre havner. Kun de som skal ha  plass i havnen blir belastet og prisen pr. plass vil finansiere havneutbyggingen.


Litt mer info fra avtroppende formann med prosjektets manglende framdrift. Ting tar tid og detaljert budsjett ikke fastsatt. Deretter ble styrets forslag godkjent.


3.Tjørsvågstrand: Forslag fra styret:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne gå videre med havneplanen for Tjørsvågstrand.


Enstemmig godkjent med følgende tillegg: Endelig plan må vedtas av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.Pkt. 4: Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig vedtatt.

 

Båtstøleie foreslås uendret for kommende år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen.


Styret:

Formann:        Navn ikke klart ved d.d. Styret fikk fullmakt til å finne formann.

Kasserer:        Trond Arve Jensen,  på valg i 2016

Sekretær:       Tor H. Nicolaisen,    på valg i 2016

Styremedlem: Sverre Rune Bilstad, gjenvalgt for 2 år, på valg i 2017

Styremedlem: Tor Øyvind Solvik,  ny,  valgt for 2 år, på valg i 2017

1.varamann:    Hilde Marie Kjellesvik, gjenvalgt for 1 år, på valg i 2016

2.varamann:    Bjørn Velund,   ny,  valgt for 1 år, på valg i 2016
Pkt. 6:  Eventuellt:


Ingen forslag under eventuelt.


Blomster og gaveoverrekkelse: Kasserer Trond Jensen tok ordet og takket Jan Erik for innsatsen i styret gjennom svært mange år og som det siste årets formann.

Blomster og gaveoverrekkelse: Kasserer Trond Jensen tok ordet og takket Tom Østrem som gikk ut av styret.

FMK’s tillitsmenn er nå:


STYRET:

Formann:NN ny 1 år

Sekretær:Tor H. Nicolaisen, ikke på valg i år.

Kasserer:Trond Arve Jensen, ikke på valg i år

Styremedlem:Sverre Rune Bilstad,  gjenvalgt 2 år

Styremedlem:Tor Øyvind Solvik, ny, valgt for 2 år


1. varamann: Hilde Marie Kjellesvik, gjenvalg 1 år

2. varamann: Bjørn Velund, ny, 1 år


REVISOR: Eivind Johansen, gjenvalg 1 år


HAVNESJEFER:

Fagerhavn: Alf Larsen,  Gjenvalgt for 2 år

Kleivan I og II: Jan Harald Jakobsen,  Gjenvalgt for 2 år

Kleivan III: Leif Nilsen,  Gjenvalgt for 2 år

Austadvika I,II, og flytebrygge:   Hans Holmgren,   Gjenvalgt for 2 år

Tollboden flytebrygge: Vidar Johannesen,  Gjenvalgt for 2 år


VALGKOMITE.

Hans Holmgren, ny 1 år

Martin Arne Mydland, gjenvalg 1 år

Alf Larsen, gjenvalg 1 år