2013


FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE MANDAG 29. APRIL 2013 KL. 1830.


Sted:Klubblokalet, Fagerhavn

Til stede:5 styremedlemmer + 14 medlemmer

Møteleder:Formann Hans HolmgrenIflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Hans åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 22 personer tilstede.

Innkallingen ble deretter godkjent. 


Tor H. Nicolaisen ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Forslag til behandling

4.Medlemskontingent, båtstøleie og kranleie.

5.Valg

6.Eventuellt 


Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2012 ble opplest av sekretær og godkjent.

.   


Pkt. 2:  Regnskapet for 2012 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.


Pkt. 3:  Det var på forhånd ikke innkommet forslag til behandling.Pkt. 4:  Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig vedtatt.

 

Båtstøleie foreslås uendret for kommende år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen. I ettertid viser det seg at det har vært en trykkfeil i referat fra 2012, så sekretær Tor H. Nicolaisen var ikke på valg i år. Har rettet dette opp slik at sekretær og kasserer er på valg neste år. Det kom ingen motforslag fra årsmøtet til resten av kandidatene som valgkomiteen hadde foreslått.  Samtlige som var på valg sa seg villige til gjenvalg. Forslag enstemmig vedtatt.


Pkt. 6:  Eventuellt:

Under møtet kom det fram ønske til styret om å prøve og finne ut om FMK har

noen”gamle rettigheter” som er juridisk bindende for å kunne forlange åpningsbar

bybro.

Saken taes opp på neste styremøte.


Blomsterhilsen:

Styreformann Hans Holmgren overrakte blomster til Karl Svennevik og Leif Nilsen for lang og tro tjeneste som havnesjefer og ”kranførere” i Kleivan.


FMK’s tillitsmenn er nå:


STYRET:

Formann:Hans Holmgren gjenvalg1 år

Sekretær:Tor H. Nicolaisen ikke på valg1 år

Kasserer:Trond Arve Jensen ikke på valg1 år

Styremedlem:Sverre Rune Bilstad gjenvalg2 år

Jan Erik Midbøe gjenvalg2 år


1. varamann:Tom Asbjørn Østrem gjenvalg1 år

2. varamann:Jan Harald Jakobsen gjenvalg1 år


REVISOR:Eivind Johansengjenvalg1 år


HAVNESJEFER:

Fagerhavn:Alf Larsen  ikke på valg

Kleivan I og II Jan Harald Jakobsen  ikke på valg

Kleivan III L. Nilsen/K.Svennevik ikke på valg

Austadvika I,II, flytebrygge   Hans Holmgren   ikke på valg


VALGKOMITE.

Jan Harald Jakobsengjenvalg1 år

Martin Arne Mydlandgjenvalg1 år

Alf Larsengjenvalg1 år