2021


FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 11. MAI
2021 KL. 1800.

Sted: Hotel Maritim
Til stede: 4 styremedlemmer, 7 medlemmer
Møteleder: Formann Trond Jensen
Iflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet. Trond Jensen åpnet møtet og ønsket
medlemmene velkommen. Totalt 11 personer tilstede inkl. styre.
Innkallingen ble deretter godkjent.
Tor Øivind Solvik ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Forslag til behandling
4. Medlemskontingent og båtstøleie.
5. Valg
6. Eventuelt


Pkt. 1: Årsmeldingen for 2020 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent
Kommentar til årsmeldingen: Det ble stilt spørsmål til planene med å bygge en rampe for å
tilrettelegge for å kjøre en gravemaskin på en lekter. Trond forklarte at FMK kom med dette
innspillet vedrørende en rampe når det ble montert en at ny fast bybro. Dette innspillet har
Statens Vegvesen samt Flekkefjord Kommune notert seg. Det var en plan å lage en slik rampe
ved innkjøring til Austadvika 1, ved Austadvika 2, men pga grunnforhold så var dette ikke
samfunnsøkonomisk å gjennomføre.


Pkt. 2: Regnskapet for 2020
i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen. Enstemmig godkjent.
Kasserer nevnte at noen utgiftsposter var litt lave, disse ville han sjekke med regnskapfører, samt revisor.
Dette vil bli kartlagt og sjekket med hensyn til 2021 regnskapet.


Pkt. 3: Kjøp av tomt og landfeste i Austadvika.
Etter å ha mistet salget på nevnte tomt flere ganger tidligere, har FMK nå fått tilbud om å
kjøpe området. Området er nå ferdig regulert til 13 båtstøer og prisen for tomten er satt til
2,4mil. Ved salg av alle båtstøer til 495.000,- vil tomtekostnaden og et lån på 1,8 mil bli
innløst og prosjektet ferdigstilt med FMK som eier av området.
Trond leste gjennom opsjonsavtalen med Hellvik Hus, som er utarbeidet av adv Snerthammer.
Vi stemte først over om opsjonsavtalen kan godkjennes. Enstemmig godkjent
Vi stemte så over om at styret i FMK kan inngå avtale med ta opp ett lån på kr.1,8 mil. ved å
bruke 600.000,- i egenkapital, og kjøpe området. Lånet innløses så snart båtstøplasser er solgt,
rentekostnader legges på byggekostnader. Nedbetaling innen 10 år. Lånet sikres med pant i
følgende G.nr og B.nr 103/254, 103/380, 103/508, 203/1962 og 203/1963, med unntak av
BUN 5 som ikke følger handelen, da denne fradeles se opsjonsavtale. Enstemmig godkjent


Pkt. 4: Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig godkjent.
Båtstøleie foreslått uendret for kommende år. Enstemmig godkjent.


Pkt. 5: Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:


Styret:   

Formann:    Trond Arve Jensen Velges for 1 år.
Kasserer:    Trond Arve Jensen Ikke på valg
Sekretær:   Trond Log Valgt for 2 år
Styremedlem:  Hilde Marie Kjellesvig Ikke på valg
Styremedlem:  Vidar Johannessen Ikke på valg
Styremedlem:  Tor Øivind Solvik Valgt for 2 år
1.varamann:     Bjørn Velund valgt for 1 år
2.varamann:     Frank Skalstad valgt for 1 år


REVISOR:          Ronny Birkeland valgt for1 år


HAVNESJEFER:
Fagerhavn:   Alf Larsen Ikke på valg
Kleivan I, II og III  Bjørn Solvik Ikke på valg
Austadvika I,II, flytebrygge Hans Holmgren Ikke på valg
Tollboden flytebrygge Vidar Johannesen Ikke på valg
Kleivan/Austadvika assistent Tor H. Nicolaisen Ikke på valg


VALGKOMITE.
Tom Asbjørn Østrem Valgt for 1 år
Bjørn Arvid Nilsen Valgt for 1 år


Enstemmig godkjent.


Pkt. 6: Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt
Årsmøtet ble hevet kl. 18.55.


Etter årsmøte ble det servert fiskesuppe og dessert og kaffe.