2014


FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL. 1830.Sted:Klubblokalet, Fagerhavn

Til stede:5 styremedlemmer + 13 medlemmer

Møteleder:Formann Hans HolmgrenIflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Hans åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 18 personer tilstede.

Innkallingen ble deretter godkjent. 


Tor H. Nicolaisen ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Forslag til behandling

4.Medlemskontingent, båtstøleie og kranleie.

5.Valg

6.Eventuellt 


Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2014 ble opplest av sekretær og enstemmig godkjent..   


Pkt. 2:  Regnskapet for 2013 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.


Pkt. 3:  Det var på forhånd innkommet 4 forslag til behandling.

1.Forslag fra Frank Handeland om oppretting av skjevheter ved prising av støer i Kleivan 3.

Pris struktur ble styrebehandlet og regulert så 3,5 x 9 meter støene ble satt opp til kr. 280.000,- og 4 x 10 meter støene ble satt opp til kr. 320.000,-. Nye priser gjelder fra 01.05.2014.

2.Forslag fra John Nilsen ang. rydding av området ved Austadvika 2 båthavn.

Saken overlates havnesjef for området.

3.Trond M. Svindland foreslår å søke om plass til flytebrygger i området Grønnes/Raulibukta.

Styrebehandlet og følgende innstilling til årsmøtet: Planlagt anlegg i Tjørsvågstrand er kommunalt godkjent og vil ved realisering gi mange nye båtplasser. Styret ønsker derfor ikke å igangsette arbeid med andre områder på nåværende tidspunkt. Ingen kommentar fra årsmøtet.

4.Trond M. Svindland foreslår ønske om flere utsettingsramper for båter fra biltilhenger.

Styrebehandlet og styrets forslag er at det også innbefattes i det nye anlegget i Tjørsvågstrand. Fram til denne havn blir realisert henstilles om å bruke dagens muligheter. Ingen kommentar fra årsmøtet.


Pkt. 4:  Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig vedtatt.

 

Båtstøleie foreslås uendret for kommende år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen. I ettertid viser det seg at det har vært en trykkfeil i referat fra 2012, så sekretær Tor H. Nicolaisen var ikke på valg i år. Har rettet dette opp slik at sekretær og kasserer er på valg neste år.

Hans Holmgren hadde gitt beskjed om at han ville ut av styret men fortsette som havnesjef Austadvika. Årsmøtet takket Hans for lang og tro tjeneste i FMK`s styre.  Ble derved litt endringer og et nytt medlem i det nye styret som nevnt under.


Pkt. 6:  Eventuellt:


Forslag om at styret sender brev til kommunen v/havnevesenet for å få utbedret utsettingsrampen v/ Yamaha senteret i Havnegaten. Sekretær skriver og sender et brev.


Blomsterhilsen: Kasserer Trond Jensen tok ordet og takket Hans for innsatsen i styret og foretok gave og blomster overrekkelse til Hans.

FMK’s tillitsmenn er nå:


STYRET:

Formann:Jan Erik Midbøe  valgt 1 år

Sekretær:Tor H. Nicolaisen gjenvalg 2 år

Kasserer:Trond Arve Jensen gjenvalg 2 år

Styremedlem:Sverre Rune Bilstad ikke på valg 1 år

Styremedlem:Tom A. Østrem valgt for 1 år


1. varamann:Jan Harald Jakobsen gjenvalg1 år

2. varamannHilde Marie Kjellesvik 1 år


REVISOR:Eivind Johansen gjenvalg1 år


HAVNESJEFER:

Fagerhavn:Alf Larsen  ikke på valg

Kleivan I og II Jan Harald Jakobsen  ikke på valg

Kleivan III L. Nilsen  ikke på valg

Austadvika I,II, flytebrygge   Hans Holmgren   ikke på valg

Tollboden flytebryggeVidar JohannesenValgt for 2 år


VALGKOMITE.

Jan Harald Jakobsengjenvalg1 år

Martin Arne Mydlandgjenvalg1 år

Alf Larsengjenvalg1 år