2022

Årsmelding for 2022 til årsmøtet for Flekkefjord Motorbåtklubb.


Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 26. april 2022 på Grand Hotel.


Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:

STYRET

Formann           : Trond Jensen                       valgt til 2023

Kasserer          :  Trond Jensen                         valgt til 2024

Sekretær         :  Trond Log                              valgt til 2023

Styremedlem   :  Hilde Marie Kjellesvig             valgt til 2024

Styremedlem   :  Vidar Johannessen                 valgt til 2024 

Styremedlem   :  Tor Øivind Solvik                   valgt til 2023

 

Varamann         : Bjørn Velund                         valgt til 2023

 

Varamann         : Frank Skalstad                      valgt til 2023


REVISOR

Ronny Birkeland

 

HAVNESJEFER

Fagerhavn

Alf Larsen

 

Kleivan 1, 11 og 111

Bjørn Solvik

 

Austavika I, II og Flytebrygge

Tom Asbjørn Østrem

 

Tollboden Flytebrygge

Vidar Johannessen

 

Kleivan/Austavika assistent

Tor H. Nicolaisen


VALGKOMITE

Tom Asbjørn Østrem Bjørn Arvid Nilsen

 

Siden forrige årsmøte er det avholdt 2 styremøter og Trond Jensen har fungert som formann og kasserer.


Prosjekt Austadvika 3:

Siden forrige årsmøte har det blitt gjennomført møter og befaringer i Austadvika i forbindelse med nye båtstøer og utvidelse av flytebry gge sammen med Pilar AS.

Pilar AS er valgt til å utarbeide anbudsgrunnlag, nabovarsel samt søknad til Flekkefjord Kommune. Så fort søknad er godkjent vil prosjektet bli sendt ut til aktuelle entreprenører for innhenting av tilbud. FMK har kjøpt inn brukte flytebrygger for å utvide flytebryggeanlegget i Austadvika Flytebrygge, henting og sleping ble utført av Tor Nicolaisen og Trond Jensen. Flytebryggene ligger nå i Austadvika.


Medlemsnett:

Dette er det viktigste hjelpemiddelet for formann/kasserer og sekretær i arbeidet med å holde oversikt over forhold som endrer seg blant våre medlemmer og administrasjon av båtstøene.


F-M-K.net:

Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net , er godt besøkt sammen med vår facebookside. Framtidig informasjon fra foreningen vil derfor hovedsakelig bli annonsert via vår facebookside og hjemmeside. Tor Harald Nicolaisen har påtatt seg oppgaven med å holde hjemmesiden oppdatert og Tor Øivind Solvik holder facebooksiden oppdatert.


BÅTHAVNENE:

Alle FMK sine 221 båthus og 44 flytebryggeplasser, totalt 265 båtplasser, er utleid til våre medlemmer.

Det er fortsatt bra omsetning av plasser. I I båthus og 0 flytebryggeplasser er blitt solgt/innløst, og 2 båthus har skiftet eier ved arv. 3 stk. fra Tollbodbygga er flyttet til Austadvika.

Alle flytebryggplasser på Tollbodbrygga er innløst av Flekkefjord Kommune. For tiden er det 6 støer som er til salgs som ligger ute {Or salg på vår hjemmeside. Det er jevnlig etterspørsel etter støer både fra eksisterende medlemmer og søkere som ønsker å bli medlemmer.

Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene og styret ønsker å takke dem for dere kontinuerlige innsats. I flor sommer ble det utført malingsarbeider på Fagerhavn Båthavn og her er det også montert nye takrenner. Arbeidet med å utbedre utvaskingsskader i Kleivan har også foregått i 2022 og det viser seg at dette fungerer etter hensikten. Dette arbeidet vil Bjørn Solvik og Trond Jensen fortsette med i inneværende og kommende år. Kostnadsoverslag ved å sette dette ut til andre lå på ca. kr. 1 , 5-1,8 mill.

2022 var siste sesong der båtplassene på Tollbodbrygga kan disponeres av våre medlemmer, det er fortsatt 6 medlemmer som disponerer båtplasser her. Flekkefjord Kommune har innløst alle plassene på Tollbodbrygga. Kommunen ved Rådmann og Terje Aamodt har imidlertid godkjent at 6 stk. som ikke har fått plass i Austadvika Flytebrygge kan ligge på Tollboden inntil videre. Vidar Johannessen har avsluttet sin rolle som havnesjef for plassene på Tollbodbrygga.


HMS:

Det er foretatt kontroll av det elektriske anlegget i alle havner samt termografi av alle tavler.

Alle avvik er lukket unntatt et 1 stk. Austadvika 2.

Havnesjefer har utført visuell kontroll for å sjekke defekt utstyr/lys, alle avvik er lukket.


FMK'S MEDLEMMER:

Det er nå 480 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb og det er en nedgang på 1 1 medlem.

På støsøkerlisten er det ca. 300 medlemmer og dette inkluderer også de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus. Dette antallet er relativt konstant, men minker de gangene ledige båtstøer tildeles aktuelle kjøpere. Det er fortsatt medlemmer på listen som ikke ønsker å kjøpe når de får muligheten.


ØKONOMI:

FMK sin økonomi er god.

Styret foreslår en Økning av medlemskontingenten fra kr 250 til kr 350 for å tilby wifi i båthavnene. Styret foreslår ingen økning av båtplassleie. Dette blir egen sak på årsmøte.


STRØM:

Styringen av luftkompressorene er oppdatert med nye termostater Austadvika og Fagerhavn.

Kompressorer sviver kun når det er -3 C eller kaldere. Hensikten er å holde stolper frie for is.

Det er viktig at alle begrenser strømforbruket i båtene ihht vedtektene. Styret jobber med forslag til de som ønsker å ha 300-400 watt i båten til avfukter + frostsikring, at disse betaler en liten tilleggssum for dette. Styret kommer tilbake med dette så snart vi har noe konkret.


TORSØY:

Det ble i 2022 montert nytt stupebrett på Torsøy. Sammen med tilskudd fra Flekkefjord Sparebank, ble arbeidet utført på en glimrende måte av Bjørn Solvik, Tor H. Nicolaisen og Trond Jensen. Stupebrettet ble behørig innviet med snorklipping og grillmat.


For styret i FMR 29.03.2023

Trond Jensen                           Trond Log                

Formann                                  Sekretær