2017

ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET I FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB TIRSDAG 8. MAI 2018.
Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 18. april 2017 i klubblokalet, Fagerhavn.  Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:STYRET:Formann Jan Harald Jakobsen, kasserer Trond Arve Jensen, sekretær Tor Øivind. Solvik, styremedlemmer Hilde Marie Kjellesvig og Vidar Johannessen.


Varamenn:  1.  Asbjørn Skåland og 2. Bjørn Velund


REVISOR:Eivind Johansen


HAVNESJEFER:FagerhavnAlf Larsen

Kleivan I, og II Jan Harald Jakobsen

Kleivan III Tor H. Nicolaisen

Austadvika I og IIHans Holmgren

Austadvika flytebryggehavnHans Holmgren

Tollboden FlytebryggeVidar Johannessen.VALGKOMITE: Tor H Nicolaisen, Alf Larsen og Sverre Rune Bilstad
Siden forrige årsmøte er det avholdt 3 styremøter, pluss en del aktivitet i vår styregruppe på facebook.Tjørsvågstrand: Planen for båthavn i Tjørsvågstrand er nå kommet veldig langt. Prosjektet har nå vært ute på anbud for 2. ganger, da 1. runde ikke kom innenfor budsjettrammen. 2 runde ser så langt ut til å være innenfor. I forhold til alle skriveriene/diskusjonene i media og facebook den senere tid, angående deponiet, så har styret bevist ikke tatt stilling til dette, og vi forholder oss til de avtalen vi har signert med Flekkefjord kommunen. Styret vil presiserer at FMK ikke har noe ansvar for deponiet verken ved etablering eller etterpå. Vår interesse i prosjektet er kun å kunne skaffe båtplasser til våre medlemmer til en lavest mulig pris.

Styret har siden forrige årsmøtet hentet inn en del priser på flytebrygger, men siden prosjektet har blitt noe forsinket, har styret også meldt dette tilbake til interessentene. Dette arbeidet vil bli gjenopptatt så fort Flekkefjord Kommune eventuelt inngått avtale om etablering av deponiet.


Flytebrygge Austadvika: Her har FMK vært i dialog med Helvik Hus (HH)v/ Birger Åtland ang. ny leieavtale på landfeste. Så langt har vi kun muntlig avtale om leie av landfeste. Vi jobber videre med å få på plass en langsiktig avtale rundt parkeringen. Har fått oversendt forslag til ny leieavtale angående landfestet fra HH. Denne blir tatt opp som egen sak på årsmøte


Medlemsnett: Sekretær og kasserer har fått et godt hjelpemiddel i Medlemsnett, men flere kunne benyttet kid ved betaling av faktura.


F-M-K.net: Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er fortsatt godt besøkt sammen med vår facebookside. Framtidig info fra foreningen vil derfor hovedsakelig bli annonsert via vår nye facebookside (Flekkefjord Motorbåtklubb) og hjemmesiden.


BÅTHAVNENE:


Alle FMK’s 221 båthus og 79 flytebryggeplasser, totalt 300 båtplasser, er utleid til våre medlemmer. 


Det er en fortsatt bra omsetning av båtplasser.  3 båthus, og 6 flytebryggeplasser har blitt solgt til medlemmer på søkerlisten.


Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene.


FMK’S MEDLEMMER: 


Det er nå 502 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb, en oppgang på 18 medlemmer.

På støsøkerlisten er det ca 300 medlemmer, et tall som også inkluderer de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus. I forhold til forrige år, så er det en liten oppgang. Listen minker alltid ved salg av tilgjengelige båtstøer da en del av våre medlemmer på listen ikke ønsker å kjøpe stø når de endelig får muligheten. Styret har nå tatt i bruk en ny og mindre tidkrevende prosess for omsetning av støene. Tilbakemeldingen på dette har så langt bare vært veldig positive.


STRØM TIL LILLE TORSØY.

Etter at styret/kasserer i FMK fikk innspill fra våre medlemmer om å sjekke muligheten for å få vann til Lille Torsøy søkte vi Flekkefjord Sparebank om støtte, og fikk tildelt kr. 40.000,- Dette var på plass før sommeren 2017. Prosjektet ble pga. god dugnadsinnsats fra kasserer og Hans Holmgren langt billiger en støtten vi fikk. Kasserer har derfor på nytt vært i kontakt med banken, og søkt om å overføre det som er igjen (ca. 20.000,-) pluss ytterlige 20.000,-  for å få strøm ut til Lille Torsøy. Flekkefjord Sparebank så også på dette som et veldig positivt tiltak, og vi fikk på nytt tildelt kr. 40.000,-. Kasserer jobber nå med å få på plass mer støtte til å kunne fullføre prosjektet . Vi takker igjen våre medlemmer for innspillet.ØKONOMI:

FMK sin økonomi er god.


Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten. Styret foreslår heller ingen økning av båtplassleie.

For styret i FMK


Jan Harald Jakobsen(sign.)                     Tor Øivind Solvik (sign.)

        formann                                                   sekretær