2018

ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET I FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB TIRSDAG 23. APRIL 2019.

 

 

 

Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 8. mai 2018 PÅ Grand Hotell.  Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:

 

 

STYRET: Formann Jan Harald Jakobsen, kasserer Trond Arve Jensen, sekretær Tor Øivind. Solvik, styremedlemmer Hilde Marie Kjellesvig og Vidar Johannessen.

 

Varamenn:  1.  Asbjørn Skåland og 2. Bjørn Velund

 

REVISOR:                Eivind Johansen

 

HAVNESJEFER:    Fagerhavn                               Alf Larsen

                           Kleivan I, og II                        Jan Harald Jakobsen

                           Kleivan III                              Tor H. Nicolaisen

                           Austadvika I og II                   Hans Holmgren

                           Austadvika flytebryggehavn  Hans Holmgren

                           Tollboden Flytebrygge           Vidar Johannessen.

 

                                   

VALGKOMITE:      Tor H Nicolaisen, og Sverre Rune Bilstad

 

 

 

Siden forrige årsmøte er det avholdt 3 styremøter, pluss en del aktivitet i vår styregruppe på facebook.

Jan Harald Jakobsen som fungerte som formann valgt i høst å trekke seg fra styret og som formann i FMK.

Etter dette rykket Asbjørn Skåland opp som fullverdig styremedlem, og ett enstemmig styre konstituerte Trond Jensen som formann og kasserer.

 

Tjørsvågstrand: Dette prosjektet har siden forrige årsmøte tatt en endring da planene om deponi ble skrinlagt etter at fyllingen som skulle danne fundamentet til spuntveggen utløste et større ras på bunnen. Norconsult har etter dette undersøkte bunnen og konkludert med at sjansen for videre ras er liten. Flekkefjord Kommunen valgte likevel å skrinlegge planene om deponi, og fortsatte prosjektet med å rense fjorden ved å heller transportere bort de forurensede massene.  Konsekvensen av dette ble at FMK ikke får noen p-plassen som skulle være grunnlaget for at vi skulle danne en båthavn i henhold til reguleringsplanen.

 

Styret vil  presisere at reguleringsplanen fortsatt er gjeldene, og at vi ikke har gitt opp.  Styret ønsker å utvikle dette området i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Styret har inntil nå brukt mye tid på dette prosjektet og synes derfor det er synd at det er "gulroten" i prosjektet som blir skrinlagt. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Flekkefjord Kommune.

 

 

 

Flytebrygge Austadvika/Tollbodbrygga: Her har styret for tiden en god dialog med Helvik Hus v/ Birger Åtland og Stein Tjørsvåg om muligheten for å utvikle dette området rundt flytebryggen i Austadvika sammen. Vi har som nevnt tidligere inngått avtale om salg av flytebryggene på Tollbodbryggen til Flekkefjord Kommune. De har nå overtatt ca ¼ av plassene, som vil si alle plassen nærmest elven. Styret jobber med å få på plass nok båtplasser, slik at de som i dag har plass på tollbodbrygge skal få tilbud om ny alternativ plass.

 

Medlemsnett: Sekretær og kasserer har fått et godt hjelpemiddel i Medlemsnett, men flere kunne benyttet kid ved betaling av faktura.

 

F-M-K.net: Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er fortsatt godt besøkt sammen med vår facebookside. Framtidig info fra foreningen vil derfor hovedsakelig bli annonsert via vår nye facebookside (Flekkefjord Motorbåtklubb) og hjemmesiden.

 

BÅTHAVNENE:

 

Alle FMK’s 221 båthus og 79 flytebryggeplasser, totalt 300 båtplasser, er utleid til våre medlemmer.   Det er en fortsatt bra omsetning av båtplasser.  5 båthus, og 3 flytebryggeplasser har blitt solgt til medlemmer på søkerlisten. 1 stk. båtstø i Fagerhavn, og Kleivan har ikke blitt solgt, og står derfor fortsatt til salg.

 

Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene.

 

FMK’S MEDLEMMER

 

Det er nå 501 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb, en nedgang med 1 medlem.

På støsøkerlisten er det ca .300 medlemmer, et tall som også inkluderer de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus. I forhold til forrige år, så er det en liten oppgang. Listen minker alltid ved salg av tilgjengelige båtstøer da en del av våre medlemmer på listen ikke ønsker å kjøpe stø når de endelig får muligheten. FMK har for tiden ledige båtstøer for salg til medlemmer, dvs. at ikke medlemmer i dag kan melde seg inn i klubben, for å kjøpe seg en båtstø.

 

STRØM TIL LILLE TORSØY.

Etter at vi fikk på plass vann på Lille Torsøy til sommeren 2017, søkte vi på nytt Flekkefjord Sparebank om støtte til strøm, og fikk tildelt kr. 40.000,- til dette. Strømmen er nå på plass, men gjenstår litt arbeid for å få opp søylene. Det vil derfor bli arrangert dugnad for å få på plass dette førsommeren. Trond Jensen, Sverre Rune Bilstad og Hans Holmgren tar ansvaret for dugnaden.

 

 

ØKONOMI:

FMK sin økonomi er god.

 

Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten. Styret foreslår heller ingen økning av båtplassleie.

 

 

 

 

For styret i FMK

 

Trond Jensen(sign.)                                                                               Tor Øivind Solvik (sign.)

        formann                                                                                                   Sekretær