2012


ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET I FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB MANDAG 29. APRIL 2013.


Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 26. april 2012 i klubblokalet, Fagerhavn.  Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:


STYRET:Formann Hans Holmgren, kasserer Trond Arve Jensen, sekretær Tor H. Nicolaisen, styremedlemmer Jan Erik Midbøe og Sverre Rune Bilstad.


Varamenn:  1. Tom Asbjørn Østrem  2. Jan Harald Jakobsen


REVISOR:Eivind Johansen


HAVNESJEFER:FagerhavnAlf Larsen

Kleivan I, og II Jan Harald Jakobsen

Kleivan III Leif Nilsen/Karl Svennevik

Austadvika I og IIHans Holmgren

Austadvika flytebryggehavnHans Holmgren


VALGKOMITE: Martin Arne Mygland, Alf Larsen, Jan Harald Jakobsen


Siden forrige årsmøte er det avholdt 5 styremøter. Aktuelle saker som vi jobber med går veldig tregt.


Planene for Austadvika som ble nevnt i forige årsmelding, er foreløpig ikke kommet noe lenger. Styrets formann blir holdt orientert dersom aktiviteter blir iverksatt.


Det er heller ikke igangsatt flytting av flytebryggen siden resten av arbeidet i Austadvika ikke har kommet i gang.


Når det gjelder reguleringsplanen for Tjørsvågstrand, hvor Flekkefjord Motorbåtklubb også bidrar med midler, er denne fortsatt under arbeid i offentlige organer. Styret har vært invitert til et møte med kommunen angående saken.

Sekretær og kasserer har jobbet mye med omlegging av medlemskartotek og fakturasystem til SR-banks Medlemsnett. Dette er et internettbasert administrasjons system som etter hvert forhåpentligvis vil medføre litt enklere administrasjon.

Årets fakturaer er utsendt via det nye systemet, samt at vi også har anmodet våre medlemmer om å bruke link på vår hjemmeside for oppdatering av egne data. Her håper vår sekretær at alle gjør en innsats, da det ellers er vanskelig å gjøre en god jobb som tillitsvalgt. Tar veldig mye tid å søke opp medlemmer på Gule Sider og andre registre når vi skal sende ut informasjon og fakturaer.


Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er fortsatt godt besøkt. Framtidig info fra foreningen vil hovedsakelig bli annonsert via hjemmesiden. Redaktøren savner fortsatt saker for innlegg på siden.


BÅTHAVNENE:


Alle FMK’s 221 båthus og 44 flytebryggeplasser er utleid til våre medlemmer. 


Det er økning i omsetning av båtplasser.  2 båthus har skiftet eier ved arv og 3 støer og 3 flytebryggeplasser har blitt solgt til medlemmer på støsøkerlisten.


Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene. I tillegg har vi hatt Holm A/S for utbedring av 2 knekte stolper i Kleivan 1. Vi har også skiftet luftkompressor i Fagerhavn.


Det er også innhentet anbud for reparasjon av tak i Austadvika II. Dette arbeid er  igangsatt.


Ny bybro:

Styret har sendt brev til Vegvesenet og kommunen hvor vi sterkt anbefaler at det blir ny bro med åpningsmulighet, ikke fast bro.


FMK’S MEDLEMMER: 

Det er nå 515 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb, en nedgang på 6 medlemmer.

På støsøkerlisten er det 250 medlemmer, et tall som også inkluderer de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus.


KRANANLEGGET I KLEIVAN:

Kranen er blitt nedstengt i løpet av høsten. Dette pga. stor slitasje i mekanikken. Styret har enstemmig vedtatt  at vi demonterer kranen. Dette bl.a. da det er blitt veldig strenge sertifikat krav for løfteanretninger. Disse kravene har vi i praksis ikke mulighet for å innfri.


ØKONOMI:


Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten. Styret foreslår heller ingen endring av båtplassleie.  Når det gjelder foreningens økonomi, så er den god og det vises til det fremlagte regnskap. 


For styret i FMK


Hans Holmgren (sign.)    Tor H. Nicolaisen (sign.)

        formann                  sekretær