2012

FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE TORSDAG 26. APRIL 2012 KL. 1830.Sted:Klubblokalet, Fagerhavn

Til stede:5 styremedlemmer + 14 medlemmer

Møteleder:Formann Hans HolmgrenIflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Han åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen.  Innkallingen ble deretter godkjent. 


Tor H. Nicolaisen ble enstemmig valgt til årsmøtets sekretær.


Dagsorden etter vedtektene:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Forslag til behandling

4.Medlemskontingent, båtstøleie og kranleie.

5.Valg   


Ad. 1:  Årsmeldingen for 2011 ble opplest av sekretær og godkjent.

.   


Ad. 2:  Regnskapet for 2011 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen.  Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. Ble etterlyst kransjekk (sertifisering) samt hva vår forsikring dekker ved bruk av krana. Styret skal sjekke opp i dette


Ad. 3:  Det var på forhånd innkommet 2 forslag til behandling.


Forslag 1: Hei, pga markedsprisene på båtstøer i Flekkefjord foreslår jeg følgende: Salgspriser på båtstøer i Flekkefjord Motorbåtklub fra og med etter årsmøtet i 2012 til følgende:

Fagerhavn kr. 200.000,-

Kleivan 1 til 3 kr. 250.000,-

Kleivan 3 kr. 300.000,-

Austadvika 1 kr. 340.000,-

Austadvika 2 kr. 360.000,- med et tillegg for Austadvika 2, stø 21, på kr. 10.000,-


Mvh Jan Erik Midbøe


Forslag 2: Undertegnede har et forslag som går ut på at det oppnevnes en egen komite som skal se på nye muligheter og tiltak for å stimulere til en økt omsetning/rullering av båtstøene. Denne komiteen skal utarbeide og framlegge sin innstilling til styret senest 1 mars 2013 slik at eventuelle vedtekts endringer kan behandles på FMK`s årsmøte 2013.

Mvh  Martin Arne Mygland


Ved avstemning ble forslag 1 vedtatt med 15 stemmer for og 4 imot. Det ble gitt fullmakt til styret å harmonisere prisene før de offentliggjøres.


Forslag 2: Forslags stiller Mygland trekte sitt forslag da han ønsket å se på om den vedtatte prisøknin vil føre til flere støer til salgs, for eventuelt å komme tilbake med nytt forslag neste år dersom så ikke skjer.

Ad. 4:  Styret foreslo å øke medlemskontingent til kr. 250,- pr.år. Enstemmig vedtatt. Båtstøleie og kranavgift foreslås uendret for kommende år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Ad. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen. Det innkom ingen motforslag fra årsmøtet.  Samtlige som var på valg sa seg villige og ble enstemmig valgt. FMK’s tillitsmenn er nå:


STYRET:

Formann:Hans Holmgrengjenvalg1 år

Sekretær:Tor H. Nicolaisenikke på valg1 år

Kasserer:Trond Arve Jensengjenvalg2 år

Styremedlem:Sverre Rune Bilstadikke på valg1 år

Jan Erik Midbøeikke på valg1 år


1. varamann:Tom Asbjørn Østrem gjenvalg1 år

2. varamann:Jan Harald Jakobsengjenvalg1 år


REVISOR:Eivind Johansengjenvalg1 år


HAVNESJEFER:

Fagerhavn:Alf Larsen  gjenvalg2 år

Kleivan I og II Jan Harald Jakobsen  gjenvalg2 år

Kleivan III L. Nilsen/K.Svennevik gjenvalg2 år

Austadvika I,II, flytebrygge   Hans Holmgren   gjenvalg2 årVALGKOMITE.

Jan Harald Jakobsenny1 år

Martin Arne Mydlandgjenvalg1 år

Alf Larsengjenvalg1 år