2015


ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET I FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB ONSDAG 27. APRIL 2016.
Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 28. april 2015 i klubblokalet, Fagerhavn.  Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:STYRET:Formann Jan Harald Jakobsen, kasserer Trond Arve Jensen, sekretær Tor H. Nicolaisen, styremedlemmer Sverre Rune Bilstad og Tor Øivind Solvik.


Varamenn:  1.  Hilde Marie Kjellesvig og 2. Bjørn Velund


REVISOR:Eivind Johansen


HAVNESJEFER:FagerhavnAlf Larsen

Kleivan I, og II Jan Harald Jakobsen

Kleivan III Leif Nilsen

Austadvika I og IIHans Holmgren

Austadvika flytebryggehavnHans Holmgren

Tollboden FlytebryggeVidar Johannessen.VALGKOMITE: Martin Arne Mygland, Alf Larsen og Hans HolmgrenSiden forrige årsmøte er mangeårig styremedlem og også formann Jan Erik Midbøe gått bort. Vi lyser fred over Jan Erik`s minne.


Siden forrige årsmøte er det avholdt 6 styremøter.


Planen for båthavn i Tjørsvågstrand er nå kommet veldig langt. Rene Listerfjorder har laget en detaljert plan for slamdeponi og fundament for parkeringsplass og kaifront. En del konkrete ting gjenstår, bl.a. FMK`s bidrag til prosjektet. Her er forslaget fra Rene Listerfjorder et bidrag på 10 millioner. Dette har FMK`styre endret til å kun betale for parkeringsplasser når anlegget taes i bruk. Saken ligger nå til vurdering i Flekkefjord Kommune.

Styret i FMK har brukt ca. kr. 100.000,- til å komme opp med ny detaljert reguleringsplan til området, bl.a. med tanke på mulighet for å få bygd noen nye støer på ”kaifronten”.

Styret har brukt svært mye tid på denne saken gjennom hele året, og saken er ennå ikke ferdigforhandlet.


Veien i Kleivan: Her er lagt asfalt i diverse hull og ellers noen småreparasjoner.


Veien i Austadvika: Her er asfaltering utført.


Brygge i Kleivan 70/53:  Revisor Aage Danielsen, har i mail/brev informert FMK om at han har kjøpt G.nr. 70 B nr. 53 av Aarenes Eiendom AS. Denne skal ligge mellom Kleivan 1 og 2 og er en brygge.

Det har vært en del mail og brev veksling samt et møte mellom Danielsen og styret i FMK.

Utdrag av siste korrespondanse sendt til Danielsen:

Ingen har påtalt bygging av hverken båtstøene på bnr. 146, bnr. 175 eller brygga mellom disse.  Alt ble bygger for lang tid tilbake.  De eldste båtstøene for ca 50 år siden, og brygga ble antakelig bygget for 30 – 40 år siden.  Alt er bygd i den tro at motorbåtforeningen var eier av grunnen, og som nevnt har ingen påtalt bruken av grunnen.  Det antas  således at motorbåtforeningen under enhver omstendighet har hevdet eiendomsrett til grunnen under båtstøene og brygga.


Dette har Aage Danielsen sagt seg uenig i og har truet med rettslig hjelp. FMK får bare avvente hans neste utspill.


Medlemsnett: Sekretær og kasserer har fått et godt hjelpemiddel i Medlemsnett. Vi har fortsatt noen innspill til SR-bank med små forandringer.


F-M-K.net: Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er fortsatt godt besøkt. Her jobber sekretær med en fornyelse da vår leverandør har endret sitt system. Framtidig info fra foreningen vil hovedsakelig bli annonsert via hjemmesiden. Redaktøren savner fortsatt saker for innlegg på siden.BÅTHAVNENE:


Alle FMK’s 221 båthus og 79 flytebryggeplasser, totalt 300 båtplasser, er utleid til våre medlemmer. 


Det er en fortsatt bra omsetning av båtplasser.  10 båthus har skiftet eier og 5 flytebryggeplasser har blitt solgt til medlemmer på søkerlisten.


Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene.


FMK’S MEDLEMMER: 


Det er nå 489 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb, en nedgang på 17 medlemmer.

På støsøkerlisten er det 221 medlemmer, et tall som også inkluderer de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus. I forhold til forrige år, så er det en liten nedgang. Listen minker alltid ved salg av tilgjengelige båtstøer da en del av våre medlemmer på listen ikke ønsker å kjøpe stø når de endelig får muligheten.ØKONOMI:

FMK sin økonomi er god, men forsikringspremiene har økt mye de siste årene. Det har nå lyktes FMK å få et tilbud fra Codan Forsikring som styret har akseptert og inngått avtale. FMK fikk dermed redusert årspremien med kr. 17.000,-


Styret foreslår likevel en liten økning av havneleien på flytebryggene fra kr. 650,- til kr. 850,-. Dette blir en egen sak på årsmøtet 2016 og som det skal stemmes over..


Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten.
For styret i FMK


Jan Harald Jakobsen(sign.)                   Tor H. Nicolaisen (sign.)

        formann                                               sekretær