2024

ORDINÆRT ÅRSMØTE Torsdag 25. APRIL 2024 KL. 1800.


Sted: Fagerhavn
Til stede: 5 styremedlemmer, 5 medlemmer
Møteleder: Formann Trond Jensen


Iflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet. Trond Jensen åpnet møtet og ønsket
medlemmene velkommen. Totalt 10 personer tilstede inkl. styre.
Innkallingen ble deretter godkjent.


Trond Log ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:
Årsmelding
Regnskap
Forslag til behandling
Medlemskontingent og båtstøleie.
Valg
Eventuelt


Pkt. 1: Årsmeldingen for 2023 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent


Pkt. 2: Regnskapet for 2023 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Frode Rudolfsen.
Enstemmig godkjent.


Pkt. 3: Innkommende forslag.
Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmer til Årsmøtet.


Pkt. 4:
- Styret la frem sak for årsmøte om fullmakt til å gå i forhandlinger om å erverve
eiendom i Tjørsvågstrand for å opparbeide flere parkeringsplasser. Enstemmig
godkjent.
- Styret foreslår at medlemskontingent og båtstøleie beholdes uendret. Enstemmig
godkjent.


- Styret takket av Alf Larsen og Tor Øyvind Solvik etter mange års tjeneste som hhv.
havnesjef og styremedlem/sekretær med blomster og gavekort.


Pkt. 5: Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:


STYRET:       

Formann        Trond Arve Jensen Velges for 1 år (2025)
Kasserer        Frode Rudolfsen Valgt for 2 år (2025)
Sekretær       Trond Log          Valgt for 2 år (2025)
Styremedlem  Hilde Marie Kjellesvig  Valgt for 2 år (2026)
Styremedlem  Vidar Johannessen      Valgt for 2 år (2026)


1.varamann      Bjørn Velund              Valgt for 1 år (2025) 

2.varamann      Frank Skalstad           Valgt for 1 år (2025)


REVISOR           Eivind Johansen                   Valgt for 1 år (2025)


HAVNESJEFER:

Fagerhavn                                Krister Godø                         Valgt for 2 år (2026)

Kleivan I, II og III                      Bjørn Solvik/Bjørn Nilsen    Valgt for 2 år (2025/2026)

Austadvika I, II, flytebrygge      Tom Asbjørn Østrem           Valgt for 2 år (2025)

Kleivan/Austadvika assistent   Tor H. Nicolaisen                  Valgt for 2 år (2025)

 

VALGKOMITE.

Tom Asbjørn Østrem                                                            Valgt for 1 år (2025)

Bjørn Arvid Nilsen                                                                Valgt for 1 år (2025)

 

Enstemmig godkjent.

 

 

 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 18.30.

Etter årsmøte ble det servert smørbrød, kake og kaffe.