2018

FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 8. MAI 2018 KL. 1900.Sted:Grand Hotell

Til stede:4 styremedlemmer, 7 medlemmer inkludert revisor.

Møteleder:Formann Jan Harald JakobsenIflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Jan Harald åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 11 personer tilstede inkl. styre.

Innkallingen ble deretter godkjent. 


Tor Øivind Solvik ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Forslag til behandling

4.Medlemskontingent og båtstøleie.

5.Valg

6.Eventuelt 


Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2017 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent

.   


Pkt. 2: Regnskapet for 2017 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen. Enstemmig godkjentPkt. 3:  Det var på forhånd innkommet 1 forslag til behandling.


1.Leieavtale i Austadvika: Trond Jensen redegjorde kort om saken og om dialogen FMK har hatt med Helvik Hus. FMK har siden flytebryggene ble lagt ut for ca. 25å r siden hatt en leieavtale med Flekkefjord Kommune. FMK har også vært i dialog med Flekkefjord Kommune om å få kjøpe området som er tilknyttet flytebryggeanlegget, uten at vi fikk muligheten. Området ble så solgt, og senere ble eiendommen rundt flytebryggen videresolgt til Helvik Hus. De har nå valgt å si opp leieavtalen, og kommet med forslag til ny avtale.

Det nye avtaleforslaget  ble lagt frem for årsmøte. Årsmøtet deler styre sin skepsis til den nye avtalen, og årsmøtet mente det hersker lite tvil om at Helvik Hus ønsker å fjerne FMK fra Austadvika. Dette på tross av at de under møter og pr mail har presisert at de ikke har slike intensjoner.   

Det ble foreslått å få en 3. part til å se gjennom avtalene som FMK har signert ved etableringen av båthavna, og frem til i dag. Styret vil vurdere om dette er hensiktsmessig, samt forsøke å få til en avtale med Hellvik som er hensiktsmessig for FMK sine medlemmer.

Styrets forslag til vedtak: Ikke signer forslag til leieavtale fra Hellvik Hus datert 06.02.2018. Enstemmig godkjent.Pkt. 4:  Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig godkjent.

 

Båtstøleie foreslått uendret for kommende år. Enstemmig godkjent.


Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:


Styret:Formann:Jan Harald Jakobsenvalgt for 1 år.

Kasserer:Trond Arve Jensenvalgt for 2 år

Sekretær:Tor Øivind Solvikikke på valg

Styremedlem:Hilde Marie Kjellesvigvalgt for 2 år

Styremedlem:Vidar Johannessenikke på valg

1.varamann:Asbjørn Skålandvalgt for 1 år

2.varamann:Bjørn Velundvalgt for 1 år


REVISOR:Eivind Johansenvalgt for1 år


HAVNESJEFER:

Fagerhavn:Alf Larsen  Ikke på valg

Kleivan I, II og III Jan H. Jakobsen/Tor H. NicolaisenIkke på valg

Austadvika I,II, flytebrygge   Hans Holmgren/Tor H. NicolaisenIkke på valg

Tollboden flytebryggeVidar JohannesenIkke på valg


VALGKOMITE.

Sverre Rune Bilstadikke på valg

Tor H. Nicolaisenvalgt for 2 årEnstemmig godkjent.Pkt. 6:  Eventuellt:


Ble kun nevnt fra medlemmer, at en forening med så mange medlemmer burde ha bedre oppmøte på årsmøte. Styret er enig og skulle gjerne sett at flere medlemmer kom på årsmøte.


Årsmøtet ble hevet kl. 19:50


Etter årsmøte ble det servert fiskesuppe og bløtkake fra Grand Gastro.