2022

ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 26. APRIL 2022 KL. 1800.

Sted: Grand Hotel
Til stede: 5 styremedlemmer, 8 medlemmer
Møteleder: Formann Trond Jensen
Iflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet. Trond Jensen åpnet møtet og ønsket
medlemmene velkommen. Totalt 13 personer tilstede inkl. styre.
Innkallingen ble deretter godkjent.
Det ble kommentert at innkallingen ikke var blitt lagt ut på FMK sine nettsider (WEB og
Facebook).
Trond Log ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:
Årsmelding
Regnskap
Forslag til behandling
Medlemskontingent og båtstøleie.
Valg
Eventuelt


Pkt. 1: Årsmeldingen for 2021 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent
Kommentar til årsmeldingen:
- Manglende oppdatering av f-m-k.net der Årsmeldingen for 2020 ikke er lagt ut.
- Forslag om å sende ut Årsmelding 1 – 2 uker før årsmøtedatoen ble vedtatt.


Pkt. 2: Regnskapet for 2021 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen.
Enstemmig godkjent.


Pkt. 3: Innkommende forslag.
Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmer til Årsmøtet.


Pkt. 4: Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig godkjent.

Båtstøleie foreslått uendret for kommende år. Enstemmig godkjent.


Pkt. 5: Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:


STYRET:

Formann :  Trond Arve Jensen Velges for 1 år. (2023)
Kasserer :  Trond Arve Jensen Valgt for 2 år (2024)
Sekretær : Trond Log Ikke på valg (2023)
Styremedlem : Hilde Marie Kjellesvig Valgt for 2 år (2024)
Styremedlem : Vidar Johannessen Valgt for 2 år (2024)
Styremedlem : Tor Øivind Solvik Ikke på valg(2023)

1.varamann : Bjørn Velund Valgt for 1 år (2023)
2.varamann : Frank Skalstad Valgt for 1 år (2023)


REVISOR : Ronny Birkeland valgt for 1 år (2023)


HAVNESJEFER:
Fagerhavn : Alf Larsen Ikke på valg (2023)
Kleivan I, II og III : Bjørn Solvik Ikke på valg (2023)
Austadvika I, II, flytebrygge : Tom Asbjørn Østrem Ikke på valg (2023)
Tollboden flytebrygge : Vidar Johannesen Ikke på valg(2023)
Kleivan/Austadvika assistent : Tor H. Nicolaisen Ikke på valg (2023)


VALGKOMITE.
Tom Asbjørn Østrem Valgt for 1 år
Bjørn Arvid Nilsen Valgt for 1 år
Enstemmig godkjent.


Pkt. 6: Eventuelt:
Forslag fra Styret om regulering av honorarer:
- Sekretær : 10 % av G.
- Kasserer : 10 % av G.
- Styremedlem : 2,5 % av G.
- Havnesjefer : 2,5 % av G + Kr. 150 pr. time for faktisk utført arbeid.
Enstemmig godkjent.


Årsmøtet ble hevet kl. 19.00.
Etter årsmøte ble det servert fiskesuppe og dessert og kaffe.