2023

Årsmelding for 2023 til årsmøtet for Flekkefiord Motorbåtklubb.


Forige årsmøte ble avholdt tirsdag 5. mai 2023 på Hotel Maritim. Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:


STYRET

Formann:          Trond Jensen                          valgt til 2024

Kasserer           Frode Rudolfsen       valgt til 2025

Sekretær          Trond Log     valgt til 2025

Styremedlem    Hilde Marie Kjellesvig valgt til 2024

Styremedlem    Vidar Johannessen valgt til 2024


Varamann         Bjørn Velund                        valgt til 2024

Varamann         Frank Skalstad                      valgt til 2024


REVISOR

Eivind Johansen


HAVNESJEFER

Fagerhavn                                            Alf Larsen                 (2025)

Kleivan 1, 11 og 111                              Bjørn Solvik              (2025)

Austavika I, II og Flytebrygge              Tom Asbjørn Østrem(2025)

Kleivan/Austavika assistent                Tor H. Nicolaisen (2025)


VALGKOMITE

Tom Asbjørn Østrem              (2024)

Bjørn Arvid Nilsen                  (2024)

 

Siden forrige årsmøte er det avholdt 3 styremøter.


Prosjekt Austadvika 3:

Siden forrige årsmøte har det blitt gjennomført møter og befaringer i Austadvika i forbindelse med nye båtstøer og utvidelse av flytebrygge sammen med Pilar AS.

Pilar AS har utarbeidet anbudsgrunnlag, nabovarsel samt søknad til Flekkefjord

Kommune. Anbudsgrunnlag ble sendt ut til aktuelle entreprenører for innhenting av tilbud og tilbud om totalentreprise ble mottatt fra Holm AS. Jan Kåre Hansen eier nabotomten til FMK og meldte interesse for å bygge 4 båtstøer samtidig med FMK sin utbygging slik at begge parter kan spare kostnader. Styret gikk gjennom innkommet tilbud fra Holm AS og satte opp et forslag til prosjekt- og kostnadsfordeling mellom FMK og Jan Kåre Hansen.

Styret har foreløpig satt dette prosjektet på vent siden det er flere interessenter som har trukket sin interesse for disse støene. Prisen på de nye støene ble fra kr. 525.000 til 565.000.


Parkering Fagerhavn:

Det er til tider utfordringer med tilgang til parkeringsplasser til Fagerhavn Båthavn. Formannen har i denne forbindelse vært på befaring med Flekkefjord Kommune med sondering av muligheten for å få kjøpt tomt på innsiden av fylkesvei 44. Planer er å få opparbeidet denne til flere parkeringsplasser.


Medlemsnett + Tripletex

Dette er det viktigste hjelpemiddelet for formann/kasserer og sekretær i arbeidet med å holde oversikt over forhold som endrer seg blant våre medlemmer og administrasjon av båtstøene. FMK har gått til innkjøp Tripletex for å forenkle føring av regnskap.


F-M-K.net:

Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er godt besøkt sammen med vår facebookside. Framtidig informasjon fra foreningen vil derfor hovedsakelig bli annonsert via vår facebookside og hjemmeside. Tor Harald Nicolaisen har påtatt seg oppgaven med å holde hjemmesiden oppdatert og Styret har ansvaret for holder facebooksiden er oppdatert.


BÅTHAVNENE:

Alle FMK sine 221 båthus og 44 flytebryggeplasser, totalt 265 båtplasser, er utleid til våre medlemmer.

Det har vært en nedgang i omsetning av plasser. 3 båthus og 1 flytebryggeplass er blitt solgt/innløst, og 3 båthus har skiftet eier ved arv. Det er nå tre medlemmer som er igjen på Tollbodbygga og som venter alternative plasser.

For tiden er det 9 støer som er til salgs som ligger ute på vår hjemmeside. Det er sporadisk etterspørsel etter støer både fra eksisterende medlemmer og søkere som ønsker å bli medlemmer. Etterspørselen har vært noe lavere siste året i forhold til tidligere år.

Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene og styret ønsker å takke dem for dere kontinuerlige innsats. Det er foretatt merking av parkeringsplasser i Austadvika 1 og det er også foretatt rydding, opprensking av grøfter samt asfaltering.

Noe arbeid i forbindelse med utvaskingsskader er foretatt i Kleivan samt forefallende vedlikehold.

I forbindelse med testkjøring bobleanlegget, ble det ikke oppdaget noen feil eller avvik. Etter at anlegget ble satt i full drift på slutten av året, viste det seg at enkelte områder av anlegget i Kleivan ikke fungerte etter hensikten.


HMS:

Havnesjefer har utført visuell kontroll for å sjekke defekt utstyr/lys, alle avvik er lukket.


FMK'S MEDLEMMER:

Det er nå 478 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb og det er en nedgang på medlemmer. På støsøkerlisten er det ca. 300 medlemmer og dette inkluderer også de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus. Dette antallet er relativt konstant og det er for det meste nye medlemmer som er mest aktive etter å skaffe seg båthus.


ØKONOMI:

FMK sin økonomi er god.

Styret foreslår ingen økning av medlemsavgift eller båtplassleie.


STRØM:

Styret jobber fortsatt med forslag til de som ønsker å ha 300-400 watt i båten til avfukter + frostsikring, at disse betaler en liten tilleggssum for dette. Styret kommer tilbake med dette så snart vi har noe konkret.


TORSØY:

Styret jobber for å til flere tiltak på Torsøy og ser blant annet på muligheter for økonomisk støtte fra ulike aktører.


For styret i FMK 10.04.2024


        Trond Jensen                                                           Trone Log

         Formann                                                                 Sekretær