2016




FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE ONSDAG 27. APRIL 2016 KL. 1900.



Sted:Klubblokalet, Fagerhavn

Til stede:5 styremedlemmer, 2 varamenn og 16 medlemmer

Møteleder:Formann Jan Harald Jakobsen



Iflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Jan Harald åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 23 personer tilstede inkl. styre og varamenn.

Innkallingen ble deretter godkjent. 


Tor Nicolaisen ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Forslag til behandling

4.Medlemskontingent og båtstøleie.

5.Valg

6.Eventuelt 


Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2015 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent

.   


Pkt. 2: Regnskapet for 2015 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen. Enstemmig godkjent

 



Pkt. 3:  Det var på forhånd innkommet 3 forslag til behandling.


1. Forslag om en liten økning av havneleien på flytebryggene fra kr. 650,- til kr. 850,-. Enstemmig godkjent.


2.Ny båthavn i Tjørsvågstrand.

Avtaleutkast mellom Flekkefjord Kommune og Flekkefjord Motorbåtklubb angående bygging av nytt strandkantdeponi og småbåthavn i Tjørsvågstrand.

Jan Harald og Trond redegjorde for prosjektet og at avtalen må justeres/presiseres litt, blant annet vedrørende eiendomsrett og div..

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner avtalen med Flekkefjord Kommune og gir styret fullmakt til å gå videre med detaljer i avtalen og signering. Enstemmig godkjent.


3.Tollboden Flytebrygge.

Utkast til avtale om salg av Tollboden flytebrygge til Flekkefjord Kommune.

Jan Harald og Trond redegjorde for saken.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret i FMK fullmakt til å fullbyrde avtalen om salg av Tollboden Flytebrygge til Flekkefjord Kommune i henhold til foreslått avtaleutkast. Enstemmig godkjent.


Styret i FMK ga skryt til Flekkefjord Kommune for å være løsningsorenterte og at de la opp til at dette skal vi få til.


Kåre Kristensen tok ordet og sa at styret i FMK også fortjente skryt for det arbeidet som var gjort for å oppnå en god avtale.


Pkt. 4:  Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig godkjent.

 

Båtstøleie foreslått uendret for kommende år. Enstemmig godkjent.


Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:


Styret:Formann:Jan Harald Jakobsenvalgt for 1 år.

Kasserer:Trond Arve Jensenvalgt for 2 år

Sekretær:Tor Øivind Solvikvalgt for 1 år

Styremedlem:Sverre Rune Bilstadikke på valg

Styremedlem:Vidar Johannessennyvalgt for 2 år

1.varamann:Hilde Marie Kjellesvigvalgt for 1 år

2.varamann:Bjørn Velundvalgt for 1 år


REVISOR:Eivind Johansengjenvalg1 år


Enstemmig godkjent.



Pkt. 6:  Eventuellt:


Trond Jensen tok ordet og takket Tor H. Nicolaisen for innsatsen i styret gjennom mange år, de siste årene som sekretær.




HAVNESJEFER:

Fagerhavn:Alf Larsen  Ikke på valg 1 år

Kleivan I og II Jan Harald Jakobsen  Ikke på valg 1 år

Kleivan III L. Nilsen  Ikke på valg 1 år

Austadvika I,II, flytebrygge   Hans Holmgren   Ikke på valg 1 år

Tollboden flytebryggeVidar JohannesenIkke på valg 1 år


VALGKOMITE.

Hans Holmgrengjenvalg1 år

Alf Larsengjenvalg1 år

Tor H. Nicolaisenny1 år



Et lite hjertesukk fra sekretær til våre medlemmer:

Vær så grei at dere sender mail via kontaktlinken øverst på siden for oppdatering ved endring av adresse og mobiltelefon nummer. Beskjeder ut til medlemmer f.eks. tilbud om kjøp av stø sendes primært via SMS, så dersom registrert telefon nr. ikke stemmer så går dere glipp av beskjeder. Alle beskjeder avsluttes med anmodning om svar og sekretærens oppgaver blir mye enklere dersom dere gir et kort svar tilbake.

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net